Ogólne warunki współpracy

1.1    Wszystkie usługi świadczone przez J&P Nadruki Reklamowe (J&P) wykonywane są w oparciu o niniejsze Ogólne warunki współpracy.
1.2    Zapisy niniejszych warunków współpracy regulują wzajemne relacje stron, chyba że strony podpisały osobne porozumienie dotyczące współpracy, znoszące obowiązywanie niniejszych Ogólnych warunków współpracy.
1.3    Zamawiając usługi Klient akceptuje niniejsze Ogólne warunki współpracy.

Akceptacja

2.1    Procedurę  składania zamówienia rozpoczyna wysłanie przez Klienta mailem zlecenia na adres biuro@jandp.pl i/lub sprzedaż@jandp.pl.
2.2    Po otrzymaniu zamówienia przesyłamy Klientowi mailem cenę, warunki i czas dostawy i prosimy o pisemną akceptację podanych warunków (via e-mail). Przesłanie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją warunków współpracy, dostępnych na stronie www.nadruki.jandp.pl.
2.3    Żadne zamówienie nie jest wiążące dla J&P do momentu akceptacji przez Klienta w drodze w/w procedury.
2.4    Zastrzegamy sobie prawo odrzucenia zamówienia w całości bądź w części w ciągu 2 dni od otrzymania zamówienia od Klienta. Informację o odrzuceniu zamówienia prześlemy na adres e-mail, z którego otrzymaliśmy zamówienie.
2.5    Zamówienie jest ważne od momentu potwierdzenia go przez obie strony.
2.6    Zamówienie przyjęte do realizacji może być anulowane bądź modyfikowane tylko po zgodzie J&P wyrażonej na piśmie (np. via e-mail).
2.7    W przypadku modyfikacji lub anulowania zamówienia przez Klienta w sposób inny niż opisany w pkt. 2.6 zastrzegamy sobie prawo obciążenia Klienta wszystkimi kosztami zrealizowanego zamówienia.

Potwierdzenie zamówienia

3.1.    Klient wysyła zamówienie mailem na adres: biuro@jandp.pl i/lub sprzedaż@jandp.pl
3.2.    Zamówienie powinno zawierać następujące dane: numer zamówienia, ilość zamawianych sztuk, ilość kolorów nadruku, kolor nadruku podany wg wzornika kolorów PMS/Pantone, pozycja nadruku, data dostawy, szczegóły dotyczące pakowania.
3.3.    Projekty graficzne powinny być wysłane jako plik eps lub cdr (czcionki zamienione na krzywe).
3.4.    W ciągu dwóch dni po otrzymaniu zamówienia potwierdzamy techniczne możliwości jego realizacji i przesyłamy wizualizację nadruku do akceptacji.
3.5.    Klient ma prawo wprowadzić zmiany w przesłanej wizualizacji. Dwa pierwsze zestawy zmian zostaną wprowadzone bezpłatnie. Zestaw zmian to kilka uwag zgłoszonych do wizualizacji pisemnie w jednej korespondencji mailowej. Uwagi te nie mogą się wykluczać.
3.6.    Realizację zamówienia rozpoczynamy po otrzymaniu ostatecznej akceptacji
(w formie pisemnej) zamówienia przez Klienta.
3.7.     Wzory przedprodukcyjne realizujemy na wyraźne życzenie Klienta i obciążamy Klienta kosztami ich realizacji (zgodnie z cennikiem).

Rozbieżność kolorystyczna

4.1.    Zastrzega się, że kolory nadruków wykonywanych przez J&P Nadruki Reklamowe mogą być jedynie zbliżone do kolorów wzornika Pantone,
w zależności od materiału, z jakiego wykonano towar  i zastosowanej techniki nadruku.
4.2.    Klient zobowiązany jest określić kolor nadruku korzystając ze wzornika kolorów PMS/Pantone. J&P Nadruki Reklamowe nie bierze odpowiedzialności za kolor nadruku w przypadku niedostarczenia przez Klienta właściwego kodu koloru wg wzornika kolorów PMS/Pantone.
4.3.    Rozbieżność koloru w stosunku do wzornika kolorów PMS/ Pantone może wynieść +/-10%.

Ilość

5.1.    Końcowa ilość zamówienia zależy od ilości sztuk towaru otrzymanych od Klienta. Towar powierzony przez klienta przyjmujemy na podstawie zadeklarowanej przez klienta ilości i nie odpowiadamy za niewielkie różnice ilości zrealizowanej w porównaniu do zamówionej. Istnieje możliwość pełnej kontroli ilościowej powierzonego towaru, opłata zgodna z cennikiem.
5.2.    Zastrzegamy sobie prawo do zużycia kilku sztuk do ustawienia maszyny i dopasowania koloru. W przypadku, gdy artykuł, na którym Klient zamówił nadruk nie nadaje się do nadruku metodą wybraną przez Klienta, niezwłocznie poinformujemy o tym fakcie i odrzucimy zlecenie lub poprosimy Klienta o wprowadzenie niezbędnych do realizacji zamówienia zmian.
5.3.    J&P Nadruki Reklamowe nie ponosi odpowiedzialności za jakość towaru wysłanego do nas przez Klienta. W przypadku, gdy jakość wysłanego przez Klienta towaru uniemożliwia wykonanie nadruku zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia zlecenia lub wprowadzenia zmian, po pisemnej akceptacji przez Klienta.
5.4.    W przypadku braków ilościowych lub jakościowych w towarze otrzymanym od Klienta, J&P nie bierze odpowiedzialności za niewykonanie usługi bądź niedotrzymanie terminu realizacji zamówienia.

Warunki dostawy

6.1.    Podany czas realizacji i dostawy zamówienia jest jedynie orientacyjny. O zmianie zadeklarowanego terminu dostawy klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
6.2.    Standardowy czas dostawy dla zamówień poniżej 10.000 sztuk to 7 dni roboczych od dnia ostatecznego potwierdzenia przez Klienta szczegółów zamówienia.
6.3.    Czas dostawy dla zamówień powyżej 10.000 sztuk ustalany jest indywidualnie w drodze wyżej opisanej procedury.
6.4.    Zastrzegamy sobie prawo wydłużenia terminu dostawy towaru w przypadku każdej modyfikacji zamówienia wprowadzanej przez Klienta.
6.5.    Zastrzegamy sobie prawo wydłużenia terminu dostawy towaru w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych niezależnych od J&P.
6.6.    Bezplatny transport jest usługą oferowaną przy zamówieniach przekraczających określoną wartość wyrażoną w PLN, wskazaną w cenniku.

Warunki płatności

7.1.    Wszystkie ceny są cenami netto wyrażonymi w PLN. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, chyba że było to uzgodnione między stronami.
7.2.     Modyfikacje zamówienia nie ujęte w cenniku będą indywidualnie wyceniane
7.3.    Cennik dostępny jest w dziale sprzedaży J&P. Jest on aktualizowany raz w roku. Zobowiązujemy się poinformować Klienta o planowanych zmianach w cenniku 2 miesiące przed wprowadzeniem zmian w życie.
7.4.    Termin płatności za wykonane usługi jest uzgadniany indywidualnie
7.5.    W przypadku zwłoki w płatności lub niepełnej płatności, J&P zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówień Klienta bądź dostaw towaru do Klienta oraz do podjęcia kroków mających na celu wyegzekwowanie należności od Klienta. Wszystkimi dodatkowymi kosztami zostanie obciążony Klient.
7.6.     Odsetki naliczane są od każdej przeterminowanej płatności i wynoszą 13% rocznie. Odsetki liczone są od dnia zapłaty wskazanego na fakturze do dnia wpłynięcia pełnej kwoty na konto bankowe J&P.
7.7.    Cennik stanowi integralną część niniejszych warunków realizacji i dostawy zamówienia.

Reklamacje

8.1.    Wszystkie reklamacje muszą być zgłoszone w formie pisemnej na adres: biuro@jandp.pl i/lub sprzedaz@jandp.pl.
8.2.    Reklamacje przyjmujemy w terminie siedmiu dni od dnia dostarczenia towaru do Klienta. Wszystkie reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane, niezależnie od ich przyczyny.
8.3.     J&P bierze odpowiedzialność za reklamacje związane z jakością nadruku lub trwałością nadruku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma korektę na koszty nadruku.
8.4.     Nie przyjmujemy reklamacji towaru wadliwego lub uszkodzonego w wyniku niewłaściwego użytkowania przez Klienta.
8.5.    Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku opłacenia faktury w pełnej wysokości. W przypadku otrzymania faktury korekty Klient płaci za fakturę pomniejszoną o wartość otrzymanej korekty.
8.6.    J&P nie bierze odpowiedzialności za reklamacje zgłaszane przez osoby trzecie.

Własność intelektualna

9.1.    Klient oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie lub własności przemysłowej (do wzoru użytkowego, znaku towarowego), które mają być wykorzystane w realizacji zamówienia. J&P nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez klienta własności intelektualnej osób trzecich.
9.2.    J&P zastrzega sobie prawo wykorzystania nadrukowanego towaru jako wzorów i w zawartości strony internetowej, w celu zaprezentowania jakości świadczonych usług.

Gwarancje

J&P gwarantuje Klientowi, że wszelkie usługi świadczone zgodnie z niniejszymi warunkami wykonane będą z należytą starannością.

Zastosowane prawodawstwo

11.1.    Prawem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest prawo polskie, a sądem właściwym do rozpoznania sporu jest Sąd w Zielonej Górze.
11.2.    Wszelkie zmiany powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.
11.3.     Konwencja Narodów zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (Konwencja Wiedeńska z 1980 r.) nie ma zastosowania do współpracy regulowanej niniejszymi Warunkami Ogólnymi.

 data aktualizacji: 3.10.2017 r.